Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Stanowisko Sekretariatu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w sprawie wypowiedzi Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka

Warszawa, 01 listopada 2020 roku

Sekretariat Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego z narastającym zaniepokojeniem przyjmuje kolejne wypowiedzi Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka, pojawiające się w kontekście protestów przeciw decyzji Trybunału Konstytucyjnego, zaostrzającej obowiązujące w RP prawo do przerywania ciąży. Za skandaliczne uznajemy jakiekolwiek sugestie uzależniania przeznaczania środków finansowych na uczelnie wyższe od ogłaszania przez ich władze „godzin rektorskich” w momencie uczestnictwa tysięcy studentek i studentów w protestach, czy też podejmowania przeciw takim uczelniom działań administracyjnych. Przypominamy, że mamy tu do czynienia ze środkami publicznymi, a nie środkami prywatnymi któregokolwiek z ministrów. W pełni przyłączamy się także do opinii Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych, że oburzające jest jakiekolwiek obciążanie
władz uczelni za zwiększenie ryzyka zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2, gdyż przyczyną masowego uczestnictwa w protestach – także przedstawicielek i przedstawicieli społeczności akademickiej – nie są działania władz uczelni, ale decyzje władz państwowych i wypowiedzi jej
prominentnych przedstawicieli, do których zalicza się także Minister Edukacji i Nauki.
Jesteśmy zdecydowanymi obrońcami wolności akademickiej, w tym wolności badań naukowych i prawa do prezentowania swoich poglądów. Naszym zdaniem wolność ta – podobnie jak w innych relacjach społecznych – ograniczona być powinna jedynie niezgodą na dyskryminację i krzywdę drugiego człowieka. Obawiamy się jednak, że pod hasłem „wolności nauki” Pan Minister chce faktycznie tę wolność ograniczyć poprzez promocję bliskiej jego przekonaniom ideologii, która daleka jest od wrażliwości wobec grup społecznych dotkniętych dyskryminacją.
Wypowiedzi Pana Ministra nie tylko są zapowiedzią naruszania autonomii uczelni – o której obronie tak wiele słyszeliśmy od przedstawicieli ówczesnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy okazji wprowadzania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w 2018 r. –
ale świadczą o jego stosunku do osób pracujących i studiujących w szkołach wyższych. Jako związkowcy nie możemy więc w tej sprawie milczeć. Naszym zdaniem rolą Ministra Edukacji i Nauki, niezależnie od jego poglądów politycznych, nie jest tworzenie atmosfery gróźb i rozliczeń, ale dbałość o zapewnienie jak najlepszych warunków – materialnych i pozamaterialnych – pozwalających społeczności akademickiej realizować swą społeczną misję.
Sekretariat RSzWiN ZNP z wielkim szacunkiem odnosi się do decyzji Rektorów Uczelni, którzy w pełni uznali istotę akademickości i na wniosek przedstawicieli studentów wprowadzili „godziny rektorskie”, umożliwiając studentom swobodę manifestowania swoich poglądów.

w imieniu Sekretariatu
Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP
Janusz Szczerba
Prezes RSzWiN ZNP