Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Uchwała Rady SzWiN ZNP w sprawie podwyżek wynagrodzeń w 2020 roku

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP na posiedzeniu, które
odbyło się w dniach 06 -07 grudnia 2019 roku  w Warszawie wyraziła stanowisko wraz z Uchwałą  w sprawie podwyżek wynagrodzeń w 2020 roku.


                                 Uchwała Nr 85/2019
                             Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP
                             z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia
Stanowiska w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników
szkolnictwa wyższego w roku 2020

Na podstawie art. 77 ust. 4 pkt 7 Statutu ZNP Rada SzWiN ZNP postanawia, co następuje:
§1
Przyjąć stanowisko w sprawie wzrostu wynagrodzeń w roku 2020, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Zobowiązać zarządy organizacji zakładowych do przedstawienia stanowiska Rady Senatom uczelni, na terenie których działają.
§3
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.
Warszawa, 6 grudnia 2019 roku

Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników
szkolnictwa wyższego w roku 2020

Rada SzWiN ZNP wyraża zdecydowany sprzeciw wobec braku w projekcie budżetu państwa na rok 2020 zapowiedzianych wcześniej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wicepremiera Jarosława Gowina środków na 10% zwiększenie wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa wyższego.
Domagamy się od Rządu RP i parlamentarzystów RP zapewnienia w budżecie na rok 2020 środków na realizację podwyżek wynagrodzeń zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją.
Szkolnictwo wyższe i nauka zmaga się ze skutkami wdrażania Ustawy 2.0,
a niespełnienie złożonych zobowiązań finansowych pogorszy i tak złą sytuację pracowników środowiska akademickiego.
Warszawa, 6 grudnia 2019 roku