Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Zespoły i Komisje działające w ramach Zarządu Uczelnianego:

Zespół Spraw Socjalno-Bytowych

Teresa Ziemba-Graczyk

Marek Kosobucki

Barbara Kowalkowska

Zespół ds. Emerytów i Rencistów

Teresa Ziemba-Graczyk

Alicja Tomaszewska

Sprawy BHP i PPOŻ

………………………………………………………………………..

Sprawy informacji związkowej

Małgorzata Skórcz

Marek Kosobucki

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej

kol. Maria Daroszewska
kol. Barbara Maroń
kol. Robert Rybak

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Związku należy:

  • kontrolowanie działalności Zarządu Związku i Prezydium Zarządu z punktu widzenia jej zgodności ze Statutem, kontrolowanie prowadzenia gospodarki i finansów Związku pod względem celowości, gospodarności, legalności i rzetelności;
  • informowanie Zarządu Związku o wynikach kontroli i przedstawianie wniosków;
  • opiniowanie projektów preliminarzy budżetowych i sprawozdań z realizacji budżetu oraz przedkładanie wniosków Zarządowi Związku;
  • przygotowywanie materiału do oceny działalności Zarządu Związku i Prezydium Zarządu dla Walnego Zebrania wraz z wnioskami o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku;
  • składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności
    podejmowanie innych czynności kontrolno-rewizyjnych zalecanych przez Zarząd Związku.