Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

ŚWIADCZENIA DLA CZŁONKÓW ZNP w UMK

Wszystkim członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego działającego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika przysługują następujące świadczenia:

1. Zasiłki statutowe:
– z tytułu urodzenia dziecka – 800 zł
– z tytułu śmierci współmałżonka, dzieci oraz rodziców i teściów – 500 zł
– z tytuł zgonu członka Związku rodzinie przysługuje zasiłek w wysokości – 1000 zł

2. Zapomogi:
Bezzwrotną zapomogę losową z funduszu ZNP przyznaje się członkom ZNP z tytułu różnych zdarzeń losowych.
Osoby ubiegające się o zapomogę losową powinny złożyć do Sekretariatu ZNP wniosek o przyznanie pomocy finansowej wraz z uzasadnieniem. Wnioski rozpatrywane są indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności. Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje Zarząd ZNP.

3. Inne, realizowane w miarę możliwości finansowych, takie jak:
– dofinansowanie z funduszu ZNP do wycieczek i imprez kulturalnych organizowanych przez Związek,
– upominki świąteczne dla emerytów i rencistów – członków ZNP oraz podarunki z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Ponadto:
– wszyscy członkowie ZNP są dodatkowo ubezpieczeni od skutków nieszczęśliwych wypadków (szczegóły, formalności – biuro ZNP):
    Ogólne Warunki Ubezpieczenia-1
    Druk zgłoszenia szkody
    Instrukcja likwidacji szkody_NNW ZNP_Hestia
    Oświadczenie o uposażonym w przypadku śmierci ubezpieczonego
    Wniosek o PRZYSTĄPIENIE DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW ZNP

– legitymacja związkowa uprawnia do zniżki w hotelach związkowych i sanatoriach.

Wszelkie świadczenia przysługują członkom ZNP, którzy regularnie opłacają składki członkowskie.