Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Statut ZNP

STATUT
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO – TEKST JEDNOLITY

Statut niniejszy uchwalony na XXXVII Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego został znowelizowany przez XXXVIII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 15 listopada 2002 r. oraz na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 30 listopada 2004 r. i zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie 9 lutego 2005 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.1. Związek Nauczycielstwa Polskiego – zwany dalej ZNP – jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki, zrzeszającym osoby, o których mowa w art.7, zwane dalej członkami ZNP.

Art.2. ZNP opiera swoje działania na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, umowach międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Art.3. ZNP posiada osobowość prawną.

Art.4.1. Terenem działania ZNP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą ZNP jest Warszawa.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Art.5. Celem ZNP jest:

1) obrona godności, praw i interesów członków ZNP,

2) aktywne uczestniczenie w kształtowaniu demokratycznego oblicza polskiej oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, wychowywanie w duchu tolerancji, poszanowania praw, wolności i godności osobistej,

3) dążenie do powszechnej dostępności do oświaty na wszystkich jej szczeblach oraz zapewnienie warunków organizacyjnych i materialnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

4) tworzenie materialnej i społecznej bazy dla realizowania zadań w zakresie pomocy i uczestniczenia w życiu intelektualnym i kulturalnym środowisk lokalnych i całego kraju.

Art.6. Osiągnięciu celów, o których mowa w art.5, służyć będą w szczególności następujące formy i środki działania:

1) uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych dotyczących statusu prawnego pracowników oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki,

2) opiniowanie aktów prawnych dotyczących oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki,

3) opracowywanie i przedkładanie właściwym organom państwowym i samorządowym wniosków, opinii i stanowisk w sprawach oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, warunków pracy i bytu pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin,

3a) podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków życia i pracy niepełnosprawnych członków ZNP,

4) wyrażanie sprzeciwu wobec pracodawców naruszających interesy i prawa pracownicze i związkowe,

5) organizowanie poradnictwa prawnego,

6) organizowanie kursów i szkoleń związkowych,

7) kształtowanie postaw solidarności zawodowej i grupowej oraz umiejętności współdziałania w zespołach pracowniczych,

8) rozwijanie działalności oświatowo-kulturalnej, turystyczno-krajoznawczej i sportowej,

8a) członkostwo w międzynarodowych organizacjach zrzeszających związki zawodowe pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki oraz współpraca z tymi organizacjami,

9) prowadzenie szkół, placówek oświatowych i wychowawczych, domów nauczyciela, placówek wypoczynkowo-leczniczych, sanatoriów, wydawnictwa pedagogicznego oraz tygodnika społeczno-oświatowego „Głos Nauczycielski”,

10) inspirowanie i prowadzenie badań nad zawodem nauczycielskim oraz historią ZNP,

11) prowadzenie bibliotek, czytelni, gromadzenie zbiorów, urządzanie wystaw,

12) prowadzenie działalności gospodarczej i udział w podmiotach prowadzących taką działalność, w fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach,

13) udział i organizowanie konferencji, zjazdów, seminariów i szkoleń związkowych, naukowych i oświatowych o tematyce związkowej i oświatowej w kraju i za granicą,

14) stosowanie wszelkich innych prawnie dozwolonych form działania zmierzających do urzeczywistniania celów ZNP.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art.7.1. Członkami ZNP mogą być pracownicy zatrudnieni w szkołach, przedszkolach, placówkach wychowawczych, opiekuńczych i specjalnych – zwanych dalej placówkami, w organach administracji oświatowej rządowej i samorządowej, szkołach wyższych, instytucjach naukowych i instytucjach współpracujących z oświatą i nauką, agendach ZNP oraz osoby, o których mowa w ust. 3-5.

2. O przyjęciu do ZNP decyduje w formie uchwały właściwe ze względu na miejsce pracy kandydata prezydium zarządu oddziału lub prezydium rady zakładowej.

2a. Od uchwały, o której mowa w ust.2 zainteresowanemu przysługuje w terminie 14 dni od jej doręczenia odwołanie do właściwego terytorialnie prezydium zarządu okręgu lub Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

2b. Członkami ZNP stają się członkowie organizacji związkowych, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 7a.

3. Członek ZNP po przejściu na emeryturę lub rentę zachowuje nadal członkostwo w ZNP. Emeryt i rencista podejmuje decyzję o przynależności do ogniska w placówce, w której był lub jest zatrudniony albo oddziałowej lub zakładowej sekcji emerytów i rencistów, zawiadamiając odpowiedni zarząd oddziału lub odpowiednią radę zakładową w ciągu 3 miesięcy od daty przejścia na emeryturę lub rentę.

4. Na mocy decyzji właściwego zarządu oddziału lub rady zakładowej praw członkowskich nie tracą osoby pozbawione pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

5. W poczet członków ZNP na podstawie decyzji właściwego zarządu oddziału lub rady zakładowej mogą być przyjmowani emeryci i renciści, byli pracownicy placówek i organów, o których mowa w ust.1.

6. Ewidencje członków ZNP prowadzą właściwe zarządy oddziałów i rady zakładowe.

7. Ilekroć w postanowieniach niniejszego Statutu jest mowa o pracownikach lub ich prawach, postanowienia te stosuje się odpowiednio do emerytów i rencistów – członków ZNP.

Art.8. Członek ZNP nie może należeć do innego związku zawodowego.

Art.9. Dowodem przynależności do ZNP jest ważna legitymacja członkowska.

Art.10.1. Członek ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do wszystkich władz ZNP,

2) oceniać na zebraniach, konferencjach i zjazdach działalność zarządów i rad wszystkich szczebli i ich członków,

3) zgłaszać wnioski i opinie dotyczące działalności ZNP,

4) występować z umotywowanym wnioskiem o odwołanie członków władz ZNP,

5) uczestniczyć w zebraniach, na których podejmowane są decyzje dotyczące jego osoby,

6) odwoływać się od decyzji zarządu lub rady do zarządu lub rady wyższego szczebla z zachowaniem trybu przewidzianego w niniejszym Statucie,

7) korzystać bezpłatnie ze związkowego poradnictwa prawnego,

8) zwracać się do władz ZNP w sprawach pracowniczych, społecznych i zawodowych,

9) korzystać z zasiłków z tytułu urodzenia dziecka lub zgonu członka rodziny oraz innych świadczeń określonych w stosownych regulaminach uchwalonych przez Zarząd Główny,

10) korzystać z diet i zwrotu kosztów w związku z pełnieniem funkcji we władzach ZNP i organach statutowych, w trybie i na zasadach określonych przez Zarząd Główny.

2. W razie śmierci członka ZNP zasiłek z tego tytułu otrzymuje jego rodzina albo osoba opiekująca się nim, w trybie określonym w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Główny.

Art.11. Członek ZNP jest obowiązany:

1) przestrzegać i realizować postanowienia Statutu oraz uchwał władz ZNP i ich organów,

2) uczestniczyć w życiu związkowym, dążyć do realizacji celów i zadań ZNP,

3) regularnie opłacać składki członkowskie,

4) dbać o dobre imię ZNP i nie działać na szkodę jego członków.

Art.12.1. Członkowie władz ZNP i ich organów są ponadto obowiązani:

1) aktywnie uczestniczyć w pracach organu władzy ZNP, do którego zostali wybrani, 2) rzetelnie wykonywać przyjęte na siebie obowiązki

3) reprezentować stanowisko ustalone kolegialnie przez władzę i organ, których są członkami,

4) naprawić szkodę powstałą w wyniku podjęcia czynności przekraczających zakres posiadanych przez nich uprawnień i pełnomocnictw.

2. Zakres praw i obowiązków członków ZNP zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy w celu pełnienia funkcji w ZNP określa regulamin uchwalany przez Zarząd Główny.

Art.13. Za szczególnie aktywną działalność związkową, społeczną i zawodową członek ZNP na wniosek poszczególnych zarządów i rad ogniw ZNP lub sekcji związkowych może być wyróżniony Złotą Odznaką ZNP lub inną formą uznania.

Art.14.1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu przez członka ZNP właściwy zarząd oddziału lub rada zakładowa może podjąć uchwałę o zastosowaniu następujących środków oddziaływania:

1) upomnienie,

2) nagana.

2. W przypadku rażącego naruszania postanowień Statutu, a w szczególności działania na szkodę ZNP lub jego członków, właściwy zarząd oddziału lub rada zakładowa może podjąć uchwałę o wykluczeniu danego członka z ZNP.

3. Uchwały, o których mowa w ust.1 i 2, podejmowane są większością co najmniej 2/3 ważnie oddanych głosów. Zarząd lub rada zakładowa, które podjęły taką uchwałę, zawiadamiają na piśmie członka ZNP, którego uchwała dotyczy.

4. Od podjętej uchwały członek ZNP, którego uchwała ta dotyczy, może odwołać się do zarządu lub rady wyższego szczebla w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust.3.

5. Zarząd lub rada, do których wpłynie odwołanie, przeprowadzają postępowanie wyjaśniające i podejmuje decyzję o uchyleniu zaskarżonej uchwały lub o utrzymaniu jej w mocy w ciągu 30 dni od otrzymania odwołania. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna. O podjętej decyzji zarząd lub rada pisemnie zawiadamia członka ZNP, którego decyzja dotyczy, oraz zarząd lub radę, który podjął zaskarżoną uchwałę.

Art.15.1. Ustanie członkostwa w ZNP następuje w wyniku:

1) pisemnego oświadczenia członka o wystąpieniu z ZNP,

2) niespełniania warunków wymienionych w art.7 ust.1 lub art. 8,

3) skreślenia z ewidencji członków ZNP z powodu niepłacenia składek członkowskich przez co najmniej trzy kolejne miesiące,

4) wykluczenia z ZNP,

5) śmierci członka ZNP.

2.Skreślenie, o którym mowa w ust. 1 pkt.3, następuje po upływie dodatkowego terminu uregulowania zaległych składek, wyznaczonego przez zarząd oddziału lub radę zakładową w pisemnym upomnieniu, w okresie nie krótszym niż 1 miesiąc od daty wysłania upomnienia.

3. Ustanie członkostwa następuje z chwilą skreślenia danego członka ZNP z ewidencji członków przez właściwe prezydium zarządu oddziału lub prezydium rady zakładowej.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE

STRUKTURA ZNP

Art.16.1. ZNP tworzy następujące ogniwa organizacyjne:

1) okręgi,

2) oddziały,

3) ogniska.

2. (skreślony)

3. Strukturę oraz kompetencje władz i organów w pionie szkolnictwa wyższego i nauki określa rozdział VII niniejszego Statutu.

4. Poszczególne ogniwa organizacyjne ZNP nie posiadają osobowości prawnej, z zastrzeżeniem art. 66.

Art.17.1. Okręg działa na terenie województwa.

2. Okręg jest nadrzędnym ogniwem organizacyjnym w stosunku do oddziałów działających na terenie danego województwa.

3. Utworzenie, rozwiązanie lub połączenie okręgów następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

Art.18.1. Oddział jest zakładową (międzyzakładową) organizacją związkową w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych i prawa pracy.

2. Oddział jest ogniwem nadrzędnym w stosunku do ognisk z danego terenu.

3. W ZNP działają oddziały – powiatowe, międzygminne, gminne, miejskie lub dzielnicowe.

4. Oddział może zrzeszać członków z różnych powiatów tego samego województwa.

5. Utworzenie, rozwiązanie lub połączenie oddziałów następuje na podstawie uchwały właściwego terytorialnie zarządu okręgu.

Art.19.1. Ognisko jest najniższym ogniwem organizacyjnym ZNP działającym w podmiotach, o których mowa art.7 ust.1.

2. W ZNP mogą działać ogniska także gminne lub międzyszkolne.

3. Utworzenie, rozwiązanie lub połączenie ognisk następuje na podstawie uchwały właściwego terytorialnie zarządu oddziału.

Art.20. Szczegółowy tryb tworzenia, rozwiązywania i łączenia ogniw organizacyjnych, określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

WŁADZE ZNP I ICH ORGANY WYKONAWCZE

Art.21.1. Kadencja wszystkich władz ZNP i ich organów trwa 4 lata z zastrzeżeniem ust.2.

2. Kadencja władz ZNP i ich organów rozpoczyna się w dniu ich pierwszego posiedzenia i kończy się w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie władzy lub organu kolejnej kadencji.

Art.22.1. Najwyższą władzą ZNP jest Krajowy Zjazd Delegatów, zwany dalej Zjazdem.

2. Władzami poszczególnych ogniw ZNP są:

1) okręgowa konferencja delegatów,

2) oddziałowa konferencja delegatów (zebranie członków oddziału),

3) zebranie ogniska.

3. Najwyższą władzą w pionie szkolnictwa wyższego i nauki jest Krajowa Konferencja Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

Art.23.1. Organami wykonawczymi władz, o których mowa w art.22 ust.1 i 2 są odpowiednio:

1) Zarząd Główny,

2) zarząd okręgu,

3) zarząd oddziału,

4) zarząd ogniska.

1a. W ognisku, w którym nie dokonano wyboru zarządu jego funkcję pełni prezes.

2. Najwyższym organem wykonawczym w pionie szkolnictwa wyższego i nauki jest Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

Art.24. (skreślony)

KRAJOWY ZJAZD, KONFERENCJE I ZEBRANIA

Art.25.1. Zjazd, konferencje delegatów oraz zebrania oddziałów, organizacji zakładowych i ognisk odbywają się w formie posiedzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych.

2. Zwyczajne posiedzenia Zjazdu, konferencji i zebrań odbywają się raz w kadencji władz ZNP, a przedmiotem ich obrad winno być w szczególności przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi lub radzie oraz wybór organów wykonawczych i kontrolnych na następną kadencję.

Art.26.1. Zjazd oraz konferencja delegatów są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 2/3 delegatów.

2. Zebrania są prawomocne:

1) w I terminie – jeżeli bierze w nich udział co najmniej 50% członków;

2) w II terminie – bez względu na liczbę członków, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 minut od I terminu zebrania.

Art.27. Nadzwyczajne posiedzenie Zjazdu zwołuje Zarząd Główny, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/2 liczby okręgów, w ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały lub zgłoszenia stosownego wniosku w tej sprawie. Zjazd ten obraduje tylko nad sprawami, dla których został zwołany.

Art.28.1. Nadzwyczajne posiedzenia konferencji i zebrań zwoływane są na podstawie:

1) uchwały właściwego zarządu lub rady,

2) uchwały zarządu lub rady wyższego szczebla,

3) wniosku ogniw organizacyjnych zrzeszających co najmniej 1/3 członków danego oddziału lub okręgu.

2. Nadzwyczajna konferencja (zebranie) obraduje w obecności przedstawicieli zarządu lub rady wyższego szczebla nad sprawami, dla których została zwołana.

3. Nadzwyczajne konferencje (zebrania) zwołują właściwe zarządy lub rady w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku w tej sprawie. W razie uchylenia się zarządu lub rady od zwołania posiedzenia w tym terminie, obrady zwołuje zarząd lub rada wyższego szczebla w ciągu następnych 21 dni. W razie uchylenia się Zarządu Głównego od zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Zjazdu – zwołuje je Główna Komisja Rewizyjna w terminie następnych 21 dni.

Art.29.1. Uchwały władz ZNP i ich organów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% ich członków, chyba że Statut stanowi inaczej.

2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej. Na wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do głosu w sprawach, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się również głosowanie tajne.

Art.30. W razie sprzeczności uchwały władzy lub jej organu z postanowieniami Statutu lub obowiązującego prawa – zarząd lub rada wyższego szczebla może tę uchwałę uchylić lub zawiesić jej obowiązywanie do czasu dostosowania postanowień uchwały do obowiązujących przepisów, wyznaczając w tym celu stosowny termin. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, uchwała traci moc.

V. ZASADY I TRYB WYBORÓW DO WŁADZ ZNP I ICH ORGANÓW

Art.31. Członkowie władz ZNP i ich organów wybierani są w głosowaniu tajnym, większością ponad 50% ważnie oddanych głosów.

Art.32.1. Czynne i bierne prawo wyborcze na Zjeździe oraz na konferencjach delegatów posiadają:

1) delegaci wybrani na odpowiednich konferencjach (zebraniach) niższego szczebla,

2) delegaci wybrani na odpowiednich konferencjach (zebraniach) sekcji związkowych,

2. Czynne i bierne prawo wyborcze na odpowiednich oddziałowych, zakładowych konferencjach delegatów posiadają również ustępujący członkowie sekretariatów zarządów wszystkich szczebli.

3. Liczbę delegatów wybieranych na zebraniach lub konferencjach w danym ogniwie organizacyjnym określa zarząd wyższego szczebla, według ustalonego przez siebie wskaźnika, proporcjonalnie do liczby członków zrzeszonych w danym ogniwie.

4. Liczbę delegatów wybieranych na Krajowej Konferencji Szkolnictwa Wyższego i Nauki i na krajowych konferencjach sekcji związkowych określa Zarząd Główny.

Art.32a.1. Zarząd oddziału może zwołać zebranie międzyogniskowe, które wybiera wspólnych delegatów na oddziałową konferencję delegatów.

2. Zarząd okręgu może zwołać międzyoddziałową konferencję delegatów, która wybiera wspólnych delegatów na okręgową konferencję delegatów.

3. Do delegatów wybranych w trybie określonym w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące delegatów, o których mowa w art. 32 ust.1 pkt.1.

Art.32b.1. W części sprawozdawczej posiedzenia Zjazdu biorą udział nie będący delegatami członkowie ustępującego Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.

2. Postanowienia ust.1 stosuje się odpowiednio do Krajowej, okręgowych, oddziałowych i zakładowych konferencji delegatów (zebrań członków).

Art.33.1. Funkcji członka zarządu oddziału, rady zakładowej oraz oddziałowej i zakładowej komisji rewizyjnej nie może pełnić osoba:

1) pełniąca funkcję dyrektora, dziekana lub rektora – w placówce, organie, szkole wyższej lub instytucji, o których mowa w art. 7 ust.1 z wyjątkiem agend ZNP,

2) pełniąca nadzór nad: szkołami wyższymi, instytucjami naukowymi oraz szkołami – w organie prowadzącym szkoły,

3) będąca członkiem organu wykonawczego – w jednostce samorządu terytorialnego.

2. Funkcji Prezesa ZNP oraz prezesów poszczególnych ogniw organizacyjnych nie może pełnić osoba pełniąca funkcję dyrektora – w placówce, organie, szkole wyższej lub instytucji, o których mowa w art. 7 ust. 1 z wyjątkiem agend ZNP.

3. W przypadku powołania na funkcje, o których mowa w ust. 1 członkowi ZNP przysługuje prawo zawieszenia pełnienia funkcji związkowej. Nie zawieszenie pełnienia funkcji związkowej w okresie 30 dni od powołania powoduje wygaśnięcie mandatu.

4. W przypadku powołania na funkcje o których mowa w ust. 2 mandat prezesa wygasa.

Art.34.1. W przypadku zmniejszenia się zarządu, rady lub komisji rewizyjnej o co najmniej 1/3 składu z zastrzeżeniem art.40 ust. 4, w ciągu 30 dni przeprowadza się wybory uzupełniające. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostaje mniej niż 6 miesięcy.

2. Skład prezydium zarządu lub rady oraz sekretariatu zarządu może zostać uzupełniony lub rozszerzony w trybie jego powołania.

Art.35.1. Mandat członka władz ZNP i ich organów wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

1) ustania członkostwa w ZNP,

2) rezygnacji z funkcji,

3) odwołania z funkcji,

4) o którym mowa w art.33 ust.3 i 4,

5) rozwiązania lub połączenia ogniw organizacyjnych tego samego szczebla, w zarządzie którego pełnił funkcję dany członek ZNP,

6) skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego,

7) zmiany miejsca zamieszkania uniemożliwiającego pełnienie dotychczasowej funkcji.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu prezesa w trakcie kadencji, zarząd lub rada uprawniona jest do wyboru prezesa w głosowaniu tajnym spośród członków tego zarządu lub rady.

Art.36.1. Członek władz ZNP i ich organów, który dopuścił się naruszenia postanowień Statutu ZNP, może zostać odwołany z pełnionej funkcji uchwałą władzy, która mu tę funkcję powierzyła.

2. Zarząd lub rada może zawiesić prezesa lub innego członka tego zarządu lub rady w pełnieniu funkcji do czasu zwołania posiedzenia władzy, która tę funkcję mu powierzyła.

3. Właściwy zarząd lub rada może uchwałą zawiesić prezesa ogniwa niższego szczebla w pełnieniu funkcji do czasu zwołania posiedzenia władzy, która tę funkcję mu powierzyła.

4. Od uchwały, o której mowa w ust.1-3, służy odwołanie do zarządu lub rady wyższego szczebla, a w przypadku prezesa ZNP odwołanie rozpatruje Zjazd.

5. Zasady i tryb podjęcia uchwały, o której mowa w ust.1-3, określi regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

Art.37.1. Zarządy i rady konstytuują się w ciągu 21 dni od ich wyboru, wybierając ze swego składu w głosowaniu tajnym pozostałych członków sekretariatu i prezydium w liczbie ustalonej przez ten zarząd lub radę.

2. Komisje rewizyjne konstytuują się w ciągu 14 dni od ich wyboru, wybierając w głosowaniu tajnym ze swego składu przewodniczącego komisji i pozostałych członków prezydium komisji w liczbie ustalonej przez tę komisję.

VI. KOMPETENCJE WŁADZ ZNP, ICH ORGANÓW WYKONAWCZYCH I KONTROLNYCH

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

Art.38.1. Zjazd jest najwyższą władzą ZNP.

2. Do kompetencji Zjazdu należy w szczególności:

1) ustalanie głównych kierunków i wytycznych programu działania ZNP,

2) przyjęcie sprawozdania Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

3) udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu,

4) (skreślony),

5) wybór prezesa ZNP,

6) (skreślony),

7) uchwalenie zmian w Statucie,

8) określenie wysokości odpisu składki członkowskiej odprowadzanej do Zarządu Głównego,

9) podejmowanie uchwał w innych sprawach stanowiących przedmiot jego obrad.

Art.39. (skreślony)

ZARZĄD GŁÓWNY

Art.40.1. Najwyższym organem wykonawczym ZNP jest Zarząd Główny.

2. Zarząd Główny ma uprawnienia ogólnokrajowej ponadzakładowej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych i prawa pracy.

3. W skład Zarządu Głównego wchodzą:

1) prezes ZNP,

2) prezesi okręgów,

3) przewodniczący zarządów krajowych sekcji związkowych działających przy Zarządzie Głównym,

4) członkowie wybrani na okręgowych konferencjach delegatów w liczbie ustalonej przez ustępujący Zarząd Główny,

5) przedstawiciele krajowych sekcji związkowych wybrani w trybie art. 72 ust. 2 pkt. 4,

6) prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz pozostali przedstawiciele krajowej organizacji wybrani na zasadach określonych w instrukcji wyborczej Zarządu Głównego.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Głównego przed upływem kadencji odpowiedni zarząd okręgu, zarząd sekcji związkowej oraz Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP dokonuje wyboru uzupełniającego spośród delegatów na Zjazd.

Art.41.1. Do kompetencji i zadań Zarządu Głównego należy w szczególności:

1) reprezentowanie ZNP w kraju i za granicą,

2) realizowanie uchwał Zjazdu,

3) wybór pozostałych członków Sekretariatu i Prezydium Zarządu Głównego, 4) uchwalanie programu działania ZNP,

5) uchwalanie budżetu i planów finansowo-gospodarczych, zatwierdzanie bilansów i sprawozdań finansowych ZNP,

6) składanie Zjazdowi, a w okresie między Zjazdami delegatom (w połowie kadencji), sprawozdania z realizacji zadań ZNP,

7) reprezentowanie wobec władz państwowych i ogólnopolskich reprezentacji samorządowych stanowiska ZNP w podstawowych sprawach pracowniczych oraz oświaty i wychowania,

7a) na wniosek innych związków zawodowych podejmowanie uchwał w sprawie włączenia ich do ZNP w trybie ich przekształcenia w jednostki organizacyjne ZNP, 8) (skreślony),

9) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia, rozwiązania lub połączenia okręgów,

10) powoływanie sekcji, komisji, agend ZNP i uchwalanie ich regulaminów,

11) uchwalanie regulaminów zasiłków i innych świadczeń materialnych na rzecz członków ZNP,

12) (skreślony),

13) uchwalanie instrukcji wyborczej,

14) przyznawanie Złotej Odznaki ZNP, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny,

15) przyznawanie Odznaki ZNP za Tajne Nauczanie, Odznaki za 50 lat przynależności do ZNP oraz medali okolicznościowych, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny,

16) nadzorowanie spraw majątkowych ZNP,

17) zatwierdzanie listy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek,

18) powoływanie naczelnych redaktorów pism związkowych,

19) podejmowanie uchwał regulujących wszystkie inne sprawy wynikające ze Statutu,

20) rozpatrywanie odwołań od decyzji, o których mowa w art.88,

21) ustalanie liczby członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej na następną kadencję.

2. Zarząd Główny może upoważnić Prezydium lub Sekretariat Zarządu Głównego do podejmowania decyzji w niektórych sprawach należących do jego kompetencji.

Art.42.1. W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą:

1) prezes ZNP,

2) pozostali członkowie Sekretariatu,

3) przewodniczący krajowych sekcji związkowych działających przy Zarządzie Głównym,

4) prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP,

5) pozostali członkowie wybrani przez Zarząd Główny, w liczbie ustalonej przez ten Zarząd.

2. Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy w szczególności:

1) reprezentowanie ZNP w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego,

2) (skreślony),

2a) negocjowanie na szczeblu krajowym układów zbiorowych pracy oraz innych umów dotyczących interesów i praw pracowniczych,

3) zawieranie i wypowiadanie – z upoważnienia Zarządu Głównego – na szczeblu krajowym układów zbiorowych pracy i innych umów dotyczących interesów i praw pracowniczych,

4) rozpatrywanie odwołań zarządów oddziałów od uchwał zarządów okręgów w sprawach organizacyjnych,

5) opracowywanie projektu budżetu i planu finansowo-gospodarczego oraz regulaminów sekcji, komisji i agend, przedstawianie ich do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu,

6) nadzorowanie zarządzania majątkiem ZNP i udzielanie zezwoleń o których mowa w art.76a ust.2, 7) delegowanie kandydatów do rad nadzorczych spółek z listy zatwierdzonej przez Zarząd Główny,

8) udzielanie członkom Prezydium Zarządu Głównego pełnomocnictw do zarządzania majątkiem i funduszami ZNP oraz do zawierania umów,

9) powoływanie kierowników zespołów biura Zarządu Głównego oraz dyrektorów agend związkowych,

10) (skreślony),

11) (skreślony),

12) podejmowanie decyzji, o których mowa w art. 88,

13) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznych kompetencji Zarządu Głównego.

Art.42a.1. Prezydium Zarządu Głównego sprawuje nadzór nad okręgami, oddziałami i ogniskami.

2. Zasady i tryb sprawowania nadzoru określa Zarząd Główny w regulaminie.

3. Prezydium Zarządu Głównego może upoważnić Sekretariat Zarządu Głównego do podejmowania decyzji w niektórych sprawach należących do jego kompetencji.

Art.43.1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Prezydium Zarządu Głównego, bieżącą działalnością Związku kieruje Sekretariat Zarządu Głównego, w skład którego wchodzą Prezes ZNP oraz wiceprezesi Zarządu Głównego.

2. Do kompetencji Sekretariatu Zarządu Głównego należy w szczególności:

1) kierowanie pracą biura Zarządu Głównego,

2) zlecanie Głównej Komisji Rewizyjnej kontroli ogniw organizacyjnych ZNP,

3) określanie na jakich stanowiskach pracowniczych w ZNP wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

Art.44.1. Prezes ZNP:

1) reprezentuje ZNP i Zarząd Główny,

2) kieruje pracami Zarządu, Prezydium i Sekretariatu,

3) nadzoruje wykonywanie obowiązków przez członków Zarządu, Prezydium i Sekretariatu,

4) jest pracodawcą dla pracowników Zarządu Głównego.

2. Postanowienia, o których mowa w ust.1, stosuje się odpowiednio do prezesów ogniw niższych szczebli.

Art.44a. Do składania oświadczeń woli w imieniu ZNP, w tym w sprawach majątkowych konieczne jest zgodne współdziałanie Prezesa ZNP oraz jednego z członków Prezydium Zarządu Głównego.

OKRĘGOWA KONFERENCJA DELEGATÓW

Art.45.1. Okręgowa konferencja delegatów jest najwyższą władzą okręgu.

2. Do kompetencji okręgowej konferencji delegatów należy w szczególności:

1) przyjmowanie sprawozdań zarządu okręgu i okręgowej komisji rewizyjnej,

2) udzielanie absolutorium zarządowi okręgu,

3) uchwalenie wytycznych do programu działania na następną kadencję,

4) wybór prezesa okręgu, będącego równocześnie delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów i członkiem Zarządu Głównego,

5) ustalenie liczby członków zarządu okręgu oraz okręgowej komisji rewizyjnej,

6) wybór pozostałych członków zarządu okręgu oraz członków okręgowej komisji rewizyjnej,

7) wybór pozostałych członków Zarządu Głównego w ramach limitu przyznanego przez Zarząd Główny, będących równocześnie delegatami na Zjazd,

8) wybór jednego członka Głównej Komisji Rewizyjnej, będącego równocześnie delegatem na Zjazd,

9) wybór pozostałych delegatów na Zjazd w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny.

ZARZĄD OKRĘGU

Art.46.1. Zarząd okręgu jest organem wykonawczym okręgowej konferencji delegatów.

2. Zarząd okręgu ma uprawnienia ponadzakładowej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych i prawa pracy.

3. W skład zarządu okręgu wchodzą:

1) prezes okręgu,

2) przewodniczący okręgowych sekcji związkowych,

3) pozostali członkowie wybrani spośród delegatów na okręgowej konferencji delegatów w liczbie ustalonej przez tę konferencję,

4) przedstawiciele okręgowych sekcji związkowych w liczbie ustalonej przez ustępujący zarząd okręgu.

Art.47.1. Do kompetencji zarządu okręgu należy w szczególności:

1) reprezentowanie ZNP w województwie,

2) określanie struktury okręgu, podejmowanie uchwał o utworzeniu i rozwiązaniu oddziałów,

3) wypracowywanie stanowiska ZNP na terenie swojego działania wobec istotnych spraw zawodowych, oświatowych, wewnątrzzwiązkowych i innych,

4) (skreślony),

5) uchwalanie planów pracy, zatwierdzanie planów finansowo-gospodarczych oraz sprawozdań finansowych zarządu okręgu,

6) wybór pozostałych członków sekretariatu i prezydium zarządu okręgu w liczbie ustalonej przez ten zarząd,

7) (skreślony),

8) (skreślony),

9) (skreślony), 10) przyjmowanie sprawozdań finansowych oddziałów,

11) (skreślony),

12) (skreślony),

13) powoływanie, na wniosek zainteresowanej grupy członków ZNP, sekcji związkowych, zapewniając w swym budżecie środki na działalność tych sekcji,

14) powoływanie, w miarę potrzeb, sekcji zawodowych, komisji problemowych, zespołów doradczych, zespołów ekspertów, zapewniając w swym budżecie środki na ich działalność.

2. Zarząd okręgu może upoważnić prezydium lub sekretariat zarządu okręgu do podejmowania decyzji w niektórych sprawach należących do jego kompetencji.

Art.48.1. W skład prezydium zarządu okręgu wchodzą:

1) prezes okręgu,

2) pozostali członkowie sekretariatu,

3) przewodniczący okręgowych sekcji związkowych,

4) pozostali członkowie wybrani przez zarząd okręgu.

2. Do kompetencji prezydium zarządu okręgu należy w szczególności:

1) reprezentowanie zarządu okręgu między jego posiedzeniami,

1a) powoływanie zespołów negocjacyjnych i negocjowanie w województwie, powiecie i gminie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,

2) zawieranie i wypowiadanie, z upoważnienia zarządu okręgu lub zarządów oddziałów, ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,

2a) koordynowanie działań zarządów oddziałów,

2b) pomaganie oddziałom w realizacji statutowych zadań ZNP,

2c) informowanie zarządów oddziałów o uchwałach i decyzjach Zarządu Głównego oraz zarządu okręgu,

3) rozpatrywanie odwołań członków ZNP od uchwał zarządów oddziałów,

4) rozpatrywanie odwołań zarządów ognisk od uchwał zarządów oddziałów w sprawach organizacyjnych,

4a) organizowanie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej członkom ZNP i zarządom oddziałów w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

5) opracowywanie projektów planów pracy oraz planów finansowo-gospodarczych okręgu,

6) podejmowanie decyzji, których mowa w art. 47 ust.2,

7) określanie kompetencji i zadań dla poszczególnych członków sekretariatu zarządu okręgu,

8) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji zarządu okręgu,

9) zlecanie okręgowej komisji rewizyjnej kontroli ogniw organizacyjnych ZNP.

Art.48a.1. Prezydium zarządu okręgu sprawuje nadzór nad właściwymi terytorialnie oddziałami i ogniskami.

2. Zasady i tryb sprawowania nadzoru określa Zarząd Główny w regulaminie.

3. Prezydium zarządu okręgu może upoważnić sekretariat zarządu okręgu do podejmowania decyzji w niektórych sprawach należących do jego kompetencji.

Art.49. W okresie między posiedzeniami prezydium zarządu okręgu bieżącą działalnością okręgu kieruje sekretariat zarządu okręgu, w skład którego wchodzą: prezes okręgu, i wiceprezesi (sekretarz) zarządu okręgu.

ODDZIAŁOWA KONFERENCJA DELEGATÓW

Art.50.1. Oddziałowa konferencja delegatów (zebranie członków) jest najwyższą władzą oddziału.

2. Do kompetencji oddziałowej konferencji delegatów (zebrania członków) należy w szczególności:

1) przyjmowanie sprawozdania zarządu oddziału i oddziałowej komisji rewizyjnej,

2) udzielanie absolutorium zarządowi oddziału,

3) uchwalenie wytycznych do programu działania zarządu oddziału,

4) wybór prezesa oddziału,

5) wybór pozostałych członków zarządu oddziału w liczbie ustalonej przez oddziałową konferencję (zebranie członków),

6) wybór członków oddziałowej komisji rewizyjnej w liczbie ustalonej przez oddziałową konferencję (zebranie członków),

7) wybór delegatów na okręgową konferencję delegatów w liczbie ustalonej przez zarząd okręgu z zastrzeżeniem art. 32a ust. 2,

8) wybór delegata na Zjazd na warunkach określonych uchwałą Zarządu Głównego.

ZARZĄD ODDZIAŁU

Art.51.1. Zarząd oddziału jest organem wykonawczym oddziałowej konferencji delegatów (zebrania członków).

2. W skład zarządu oddziału wchodzą:

1) prezes oddziału,

2) przewodniczący sekcji związkowych działających w oddziale,

3) pozostali członkowie wybrani przez oddziałową konferencję delegatów (zebranie członków),

4) przedstawiciele sekcji związkowych wybrani w trybie art. 72 ust.2 pkt 4.

Art.52.1. Do kompetencji zarządu oddziału należy w szczególności:

1) reprezentowanie ZNP i jego członków wobec pracodawców oraz organów prowadzących szkoły i inne placówki oświatowe na terenie działania oddziału,

2) (skreślony),

3) określanie struktury oddziału, podejmowanie uchwał o utworzeniu, rozwiązaniu lub połączeniu ognisk,

4) składanie odwołań do Prezydium Zarządu Głównego w sprawach organizacyjnych,

5) wybór pozostałych członków sekretariatu i prezydium zarządu oddziału,

6) uchwalanie planów pracy, zatwierdzanie planów finansowo-gospodarczych i sprawozdań finansowych oddziału,

7) (skreślony),

8) (skreślony),

9) powoływanie sekcji związkowych na wniosek zainteresowanej grupy, zapewniając w budżecie oddziału środki na ich działalność,

10) powoływanie, w miarę potrzeb, sekcji zawodowych oraz komisji i zespołów działających w oddziale.

2. Zarząd oddziału może przekazać zarządowi ogniska niektóre ze swoich kompetencji.

3. Zarząd oddziału może upoważnić prezydium lub sekretariat zarządu oddziału do podejmowania decyzji w niektórych sprawach należących do kompetencji zarządu oddziału.

4. Zarząd oddziału może zawierać porozumienia w sprawie przekazania niektórych ze swoich kompetencji innemu zarządowi oddziału lub zarządowi okręgu.

Art.53.1. W skład prezydium zarządu oddziału wchodzą:

1) prezes oddziału,

2) pozostali członkowie sekretariatu,

3) przewodniczący oddziałowych sekcji związkowych,

4) pozostali członkowie wybrani przez zarząd oddziału w liczbie ustalonej przez ten zarząd.

2. Do kompetencji prezydium zarządu oddziału należy w szczególności:

1) reprezentowanie zarządu oddziału w okresach między jego posiedzeniami,

2) realizowanie uprawnień zakładowej organizacji związkowej w zakresie uzgadniania i opiniowania aktów prawnych wynikających z przepisów prawa pracy,

2a) negocjowanie zakładowych układów zbiorowych pracy,

3) zawieranie i wypowiadanie z upoważnienia zarządu oddziału zakładowych układów zbiorowych pracy,

3a) koordynowanie pracy zarządów ognisk,

3b) pomaganie ogniskom ZNP w realizacji zadań statutowych,

4) opracowywanie projektów planów pracy i planów finansowych oddziału,

5) rozpatrywanie skarg członków ZNP,

6) podejmowanie decyzji w sprawach, o których mowa w art.52 ust.3.

3. Prezydium może upoważnić sekretariat zarządu oddziału lub poszczególnych jego członków do podejmowania decyzji w niektórych sprawach należących do kompetencji prezydium zarządu oddziału.

Art.53a.1. Prezydium zarządu oddziału sprawuje nadzór nad właściwymi terytorialnie ogniskami.

2. Zasady i tryb nadzoru określa Zarząd Główny w regulaminie.

Art.54. W okresie między posiedzeniami prezydium zarządu oddziału bieżącą pracą oddziału kieruje sekretariat zarządu oddziału, w skład którego wchodzą: prezes oddziału i wiceprezesi (sekretarz) zarządu oddziału.

ZEBRANIE OGNISKA

Art.55.1. Najwyższą władzą ogniska jest zebranie członków ZNP zrzeszonych w danym ognisku.

2. Do kompetencji zebrania ogniska należy w szczególności:

1) przyjmowanie sprawozdania z działalności zarządu ogniska,

2) udzielanie absolutorium zarządowi ogniska,

3) wybór prezesa ogniska,

4) wybór pozostałych członków zarządu ogniska, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1a,

5) wybór delegatów na oddziałową konferencję delegatów w liczbie ustalonej przez zarząd oddziału z zastrzeżeniem art.32a ust.1.

ZARZĄD OGNISKA

Art.56.1. Zarząd ogniska jest organem wykonawczym zebrania ogniska.

2. Do kompetencji zarządu ogniska należy organizowanie pracy ogniska oraz podejmowanie decyzji w sprawach, o których mowa w art. 52 ust. 2.

3. Zarząd ogniska ma prawo składać odwołania do prezydium zarządu okręgu w sprawach organizacyjnych.

ORGANY KONTROLNE ZNP

Art.57.1. Organami kontrolnymi ZNP są: Główna Komisja Rewizyjna, Komisja Rewizyjna Szkolnictwa Wyższego i Nauki, okręgowe komisje rewizyjne oraz oddziałowe i zakładowe komisje rewizyjne.

2. Organami kontrolnymi w pionie szkolnictwa wyższego i nauki są: Komisja Rewizyjna Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz zakładowe komisje rewizyjne.

3. Do zadań i kompetencji organów kontrolnych należy:

1) kontrolowanie zarządów i rad w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami Statutu i uchwałami władz ZNP,

2) kontrolowanie zarządów i rad w zakresie działalności finansowej,

3) opiniowanie projektów preliminarzy budżetowych i sprawozdań z realizacji budżetów,

4) przedstawianie oceny działalności i składanie wniosku w sprawie absolutorium dla zarządów i rad.

4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w gospodarowaniu funduszami lub innym majątkiem ZNP, naruszania postanowień Statutu lub innych przepisów prawa, komisja rewizyjna wydaje organowi kontrolowanemu zalecenia z terminem ich wykonania i powiadamia o tym prezydium zarządu lub prezydium rady i komisję rewizyjną wyższego szczebla.

Art.57a.1. Główna Komisja Rewizyjna ustala wytyczne w sprawie działalności komisji rewizyjnych wszystkich szczebli.

2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo wydawać polecenia poszczególnym komisjom rewizyjnym niższych szczebli oraz żądać od nich stosownych informacji i wyjaśnień.

Art.57b.1. Komisje rewizyjne przeprowadzają kontrole ogniw organizacyjnych na terenie objętym ich działaniem:

1) z własnej inicjatywy według planu przyjętego przez prezydium komisji,

2) na zlecenie zarządu lub rady przy których działają albo zarządu lub rady wyższego szczebla,

3) na uzasadniony wniosek komisji rewizyjnej niższego szczebla.

2. Komisje rewizyjne informują odpowiednie zarządy lub rady o planowanych kontrolach i ich wyniku.

3. Komisje rewizyjne składają sprawozdania ze swej działalności odpowiednio na Zjeździe, konferencjach delegatów i zebraniach członków.

Art.58. (skreślony)

Art.59. W okresach pomiędzy posiedzeniami komisji rewizyjnych ich bieżącą działalnością kierują prezydia.

Art.60. Przewodniczący komisji rewizyjnej lub jego zastępca uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach zarządów, rad oraz prezydiów zarządów i rad ogniwa organizacyjnego przy którym dana komisja działa.

Art.61. Członek komisji rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem zarządu, rady, pracownikiem agendy ZNP lub ogniwa, przy którym działa dana komisja rewizyjna.

Art.62. Komisja rewizyjna może zawiesić w pełnieniu funkcji członka tej komisji w trybie art.36 ust.2-4, do czasu zwołania konferencji, która mu tę funkcję powierzyła.

Art.63. Szczegółowe zasady i tryb działania komisji rewizyjnych określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.

Art.64. (skreślony)

VII. SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Art.65.1. ZNP w pionie szkolnictwa wyższego i nauki tworzy następujące ogniwa organizacyjne:

1) krajową organizację,

2) zakładowe organizacje.

2. Władzami ogniw organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 są odpowiednio:

1) Krajowa Konferencja Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP,

2) konferencje delegatów lub zakładowe zebrania członków.

3. Organami wykonawczymi władz, o których mowa w ust. 2 są odpowiednio:

1) Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP,

2) rady zakładowe.

4. Krajowa organizacja działa na terenie kraju i jest nadrzędnym ogniwem w stosunku do zakładowych organizacji.

5. Jeżeli w niniejszym Statucie jest mowa o radach zakładowych należy przez to rozumieć także rady uczelniane oraz zarządy uczelniane.

Art.65a.1. Krajowa organizacja oraz zakładowe organizacje korzystają z pełnej autonomii w ramach struktury ZNP i reprezentują interesy pracowników szkół wyższych i instytucji naukowych wobec organów administracji rządowej i samorządowej.

2. Krajowa organizacja może być członkiem międzynarodowych organizacji zawodowych zrzeszających pracowników szkół wyższych i instytucji naukowych.

Art.66.1. Działające w pionie szkolnictwa wyższego i nauki zakładowe organizacje posiadają osobowość prawną.

2. Zakładowe organizacje mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w drodze czynności prawnych. Za zobowiązania zakładowych organizacji – ZNP nie odpowiada.

Art.67.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem do krajowej organizacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące okręgu.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem do zakładowych organizacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące oddziałów.

Art.68.1. Krajowa Konferencja Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP jest najwyższą władzą krajowej organizacji.

2. Do kompetencji Krajowej Konferencji Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP należy w szczególności:

1) przyjmowanie sprawozdań Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz Komisji Rewizyjnej Szkolnictwa Wyższego i Nauki,

2) udzielanie absolutorium Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP,

3) wybór prezesa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, będącego równocześnie delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów i członkiem prezydium Zarządu Głównego,

4) ustalanie liczby członków Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz Komisji Rewizyjnej Szkolnictwa Wyższego i Nauki,

5) wybór pozostałych członków Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP,

6) wybór członków Komisji Rewizyjnej Szkolnictwa Wyższego i Nauki,

7) wybór pozostałych członków Zarządu Głównego, będących równocześnie delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów,

8) wybór pozostałych delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

Art.69.1. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP jest organem wykonawczym Krajowej Konferencji Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

2. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP ma uprawnienia ponadzakładowej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych i prawa pracy.

3. W skład Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP wchodzą:

1) prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP,

2) pozostali członkowie Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP,

3) prezesi rad zakładowych,

4) przewodniczący krajowych sekcji związkowych działających przy Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

4. Do kompetencji Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP należy w szczególności:

1) reprezentowanie interesów pracowników szkół wyższych i instytucji naukowych wobec władz, organów administracji rządowej i samorządowej,

2) określanie struktury Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, podejmowanie uchwał o powołaniu lub rozwiązaniu zakładowych organizacji,

3) realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarządu Głównego, Krajowej Konferencji Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP,

4) wypracowywanie stanowiska ZNP w sprawach szkolnictwa wyższego i nauki,

5) uchwalanie planów pracy, zatwierdzanie planów finansowo-gospodarczych oraz sprawozdań finansowych Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP,

6) ustalanie zasad podziału wpływów ze składki członkowskiej w pionie szkolnictwa wyższego i nauki, 7) koordynowanie działań rad zakładowych,

8) udzielanie pomocy radom zakładowym w realizacji zadań statutowych,

9) informowanie rad zakładowych o uchwałach i decyzjach Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarządu Głównego, Krajowej Konferencji Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP,

10) powoływanie sekcji, komisji, uchwalanie ich regulaminów.

5. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP może upoważnić Prezydium do podejmowania decyzji w niektórych sprawach należących do jej kompetencji.

Art.70.1. Do kompetencji Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP należy w szczególności:

1) reprezentowanie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP między jej posiedzeniami,

2) zawieranie i wypowiadanie z upoważnienia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP ponadzakładowych układów zbiorowych pracy i innych umów na szczeblu krajowym,

3) rozpatrywanie odwołań członków ZNP od uchwał rad zakładowych,

4) opracowywanie projektów planów pracy oraz planów finansowo-gospodarczych Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP,

5) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

2. W okresie między posiedzeniami Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP bieżącą działalnością krajowej organizacji kieruje Prezes.

Art.70a.1. Zakładowa organizacja jest zakładową organizacją związkową w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych i prawa pracy.

2. Najwyższą władzą zakładowej organizacji jest konferencja delegatów lub zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków.

3. Do kompetencji konferencji delegatów lub zebrania sprawozdawczo-wyborczego należy w szczególności:

1) przyjmowanie sprawozdań z działalności rady zakładowej i zakładowej komisji rewizyjnej,

2) udzielanie absolutorium radzie zakładowej,

3) wybór prezesa rady zakładowej będącego jednocześnie delegatem na Krajową Konferencję Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP i członkiem Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP,

4) wybór pozostałych członków rady zakładowej,

5) wybór zakładowej komisji rewizyjnej,

6) wybór pozostałych delegatów na Krajową Konferencję Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

Art.70b.1. Rada zakładowa jest organem wykonawczym konferencji delegatów lub zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków.

2. Do kompetencji rady zakładowej należy w szczególności:

1) reprezentowanie ZNP i jego członków wobec pracodawców, założycieli szkół wyższych oraz organów administracji rządowej i samorządowej,

2) wybór pozostałych członków prezydium rady zakładowej,

3) uchwalanie planów pracy i planów finansowo-gospodarczych,

4) przyjmowanie sprawozdań finansowo-gospodarczych rady zakładowej,

5) zawieranie zakładowych układów zbiorowych pracy,

6) powoływanie sekcji związkowych, zawodowych oraz komisji.

3. Rada zakładowa może upoważnić prezydium do podejmowania decyzji w niektórych sprawach należących do jej kompetencji.

Art.70c.1. Do kompetencji prezydium rady zakładowej należy w szczególności:

1) reprezentowanie rady w okresie między jej posiedzeniami,

2) negocjowanie zakładowych układów zbiorowych pracy,

3) opracowywanie projektów planów pracy i planów finansowo-gospodarczych,

4) udzielanie pomocy prawnej członkom ZNP.

2. Prezydium może upoważnić prezesa do podejmowania decyzji w niektórych sprawach należących do jego kompetencji.

3. W okresie między posiedzeniami prezydium rady bieżącą działalnością zakładowej organizacji kieruje prezes.

Art.70d. Do składania oświadczeń woli w imieniu zakładowej organizacji w tym w sprawach majątkowych, konieczne jest zgodne współdziałanie prezesa rady zakładowej oraz jednego z jej członków upoważnionych przez tę radę.

Art.70e. Zmian przepisów niniejszego Statutu zamieszczonych w rozdziale VII może dokonać Krajowy Zjazd Delegatów ZNP jedynie na wniosek Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP przyjęty przez tę Radę większością co najmniej 2/3 oddanych głosów.

VIII. SEKCJE ZWIĄZKOWE I ZAWODOWE

Art.71.1. W ZNP działają następujące sekcje związkowe:

1) Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi,

2) Sekcja Emerytów i Rencistów.

2. Oddziałowe, zakładowe i okręgowe sekcje związkowe są powoływane przez zarządy i rady odpowiednich ogniw na wniosek pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów zrzeszonych w danych ogniwach. Krajowe sekcje związkowe działają przy Zarządzie Głównym ZNP i Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

Art.72.1. Władzą sekcji związkowej jest konferencja (zebranie) sekcji.

2. Konferencja (zebranie) sekcji związkowej wybiera:

1) przewodniczącego zarządu sekcji, który staje się delegatem na konferencję sekcji wyższego szczebla,

2) pozostałych delegatów na konferencję sekcji wyższego szczebla w liczbie ustalonej przez właściwy zarząd sekcji,

3) pozostałych członków zarządu sekcji,

4) członków zarządu lub rady i komisji rewizyjnej ogniwa organizacyjnego ZNP, przy którym dana sekcja działa, w liczbie ustalonej przez ten zarząd lub radę, będących równocześnie delegatami,

5) pozostałych delegatów na konferencję delegatów ogniwa organizacyjnego ZNP, przy którym dana sekcja działa, w liczbie ustalonej przez ten zarząd lub radę.

3. Czynne i bierne prawa wyborcze posiadają:

1) delegaci wybrani na odpowiednich konferencjach (zebraniach) sekcji związkowych niższego szczebla – na Krajowej Konferencji Sekcji oraz konferencjach delegatów sekcji,

2) na prawach delegata na odpowiednich oddziałowych konferencjach (zebraniach) sekcji związkowych ustępujący przewodniczący krajowej, okręgowych i oddziałowych sekcji związkowych.

Art.73.1. Organami wykonawczymi konferencji sekcji związkowych są zarządy sekcji.

2. Do zadań zarządów sekcji należy w szczególności:

1) realizowanie zadań zarządów i rad ogniw organizacyjnych ZNP, przy których działają,

2) reprezentowanie sekcji wobec właściwych zarządów i rad ZNP,

3) kierowanie bieżącą działalnością sekcji zgodnie ze Statutem i regulaminem sekcji.

Art.73a.1 Oddziałowa sekcja emerytów i rencistów może tworzyć koła jako jednostki jej podległe.

2. Członkostwa w Sekcji Emerytów i Rencistów nie można łączyć z członkostwem w ognisku.

Art.74. Podstawą budżetu oddziałowej, zakładowej sekcji emerytów i rencistów są dochody ze składki członkowskiej emerytów i rencistów.

Art.75. Szczegółowe zasady działania sekcji związkowych określają ich regulaminy, uchwalone przez Zarząd Główny ZNP.

Art.76.1. W ZNP mogą działać przy odpowiednich zarządach sekcje zawodowe, pełniąc funkcje opiniodawczo-doradcze.

2. Decyzję o utworzeniu lub rozwiązaniu sekcji podejmuje odpowiedni zarząd.

3. Zasady działania sekcji zawodowych oraz szczegółowy tryb ich tworzenia i rozwiązywania określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

VIIIa. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Art.76a.1. ZNP prowadzi działalność gospodarczą.

2. Agendy oraz okręgi i oddziały mogą prowadzić działalność gospodarczą w związku z realizacją celów statutowych po otrzymaniu zezwolenia Prezydium Zarządu Głównego.

Art.76b. Przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej przez ZNP określa uchwała Zarządu Głównego, stanowiąca Załącznik Nr 1 do Statutu.

IX. MAJĄTEK ZNP

Art.77.1. Majątek ZNP stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, udziały, prawa majątkowe, wierzytelności, środki pieniężne, papiery wartościowe i inne aktywa.

2. Majątek ZNP tworzony jest ponadto:

1) ze składek członkowskich,

2) z zapisów, spadków, darowizn, dotacji i subwencji,

3) ze specjalnych wpłat członkowskich wnoszonych na podstawie uchwały Zjazdu,

4) z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. 3. Majątek ZNP służy realizacji celów statutowych ZNP.

Art.78.1. Podstawę działalności finansowej wszystkich ogniw organizacyjnych ZNP stanowią ich budżety uchwalane przez zarządy i rady tych ogniw.

2. Środki finansowe będące w dyspozycji Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

Art.79. 1. (skreślony).

2. Prezydium Zarządu Głównego może udzielać imiennych pełnomocnictw w sprawach majątkowych nie przekraczających zwykłego zarządu.

Art.80. Majątek i zobowiązania rozwiązanego ogniwa związkowego przejmuje ogniwo wskazane przez Prezydium Zarządu Głównego ZNP lub odpowiednio Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Art.81.1. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi:

1) 1% wynagrodzenia zasadniczego – dla pracujących członków ZNP,

2) 0,5% wysokości emerytury lub renty – dla emerytów i rencistów,

3) 0,1% wysokości najniższego wynagrodzenia pracowników w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – dla członków ZNP, o których mowa w art. 7 ust.4.

2. Sposób i tryb regulowania składek członkowskich przez emerytów i rencistów określa właściwy zarząd oddziału lub rada zakładowa.

3. Właściwy zarząd oddziału lub rada zakładowa może na wniosek sekcji emerytów i rencistów obniżyć wysokość składki emeryta lub rencisty znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej.

4. Członkowie ZNP korzystający z urlopu wychowawczego lub odbywający służbę wojskową nie opłacają w tym czasie składek członkowskich.

Art.82. Ustanie członkostwa powoduje utratę praw do majątku ZNP i świadczeń związkowych. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

Art.83. Zasady podziału wpływów ze składek członkowskich na poszczególne cele określa Zarząd Główny ZNP z zastrzeżeniem art. 69 ust.4 pkt 6.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 84. (skreślony).

Art.85.1. ZNP posiada sztandar.

2. ZNP posługuje się znakiem słowno-graficznym, podlegającym ochronie prawnej.

3. ZNP posługuje się pieczęciami okrągłymi i podłużnymi.

4. Wzory i zasady używania sztandaru, znaku i pieczęci przez zarządy i rady poszczególnych ogniw określa instrukcja Zarządu Głównego.

Art.86. ZNP może przyznawać Złotą Odznakę ZNP, Odznakę ZNP za Tajne Nauczanie, Odznakę za 50 lat przynależności do ZNP oraz medale okolicznościowe.

Art.87. Organem prasowym ZNP jest „Głos Nauczycielski”.

Art.88. W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego Statutu lub spornych, dotyczących jego interpretacji, decyzję podejmuje Prezydium Zarządu Głównego. Od decyzji w tej sprawie służy odwołanie do Zarządu Głównego.

Art.88a. Pierwszą Krajową Konferencję Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP stanowi połączone posiedzenie członków Krajowej Rady Nauki oraz członków Rady Federacji ZNP i jej Zarządu, których organizacje zostały włączone do ZNP na podstawie art. 41 ust.1 pkt 7a zwołane przez prezesa ZNP.

Art.88b. Krajowa Rada Nauki pełni funkcje najwyższego organu wykonawczego w pionie szkolnictwa wyższego i nauki do otwarcia pierwszej Krajowej Konferencji Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

Art.89. Rozwiązanie ZNP może nastąpić uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów podjętą większością co najmniej 2/3 ważnie oddanych głosów.

Art.90. W razie rozwiązania ZNP całym jego majątkiem rozporządza likwidator wyznaczony przez Krajowy Zjazd Delegatów lub sąd.

Art.91. Zmiany w Statucie uchwala Krajowy Zjazd Delegatów w głosowaniu jawnym większością co najmniej 2/3 oddanych głosów, z zastrzeżeniem art. 70e.

Art.92. Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu w sądzie.