Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 27 września 2023 r. o zwiększeniach wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego przyznanych na rok 2023

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 27 września 2023 r.
o zwiększeniach wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego przyznanych na rok 2023

Na podstawie art. 368 ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza się, w załączniku do komunikatu, zwiększenia wysokości subwencji przyznanych na 2023 rok:
 publicznym uczelniom akademickim nadzorowanym przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c oraz pkt 2 lit. a–d ustawy;
publicznym uczelniom zawodowym nadzorowanym przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c ustawy;
 uczelniom akademickim prowadzonym przez kościoły i inne związki wyznaniowe,
finansowanym na zasadach uczelni publicznych, ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c oraz pkt 2 lit. a–d ustawy;
 uczelni zawodowej prowadzonej przez kościół, finansowanej na zasadach uczelni publicznych, ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c ustawy.
                                                                     z up. Ministra Edukacji i Nauki
                                                                              Wojciech Murdzek
                                                        Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki

1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842)
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 212, 1234 i 1672.
Załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r.
Lp. Nazwa podmiotu
Zwiększenie wysokości subwencji (w tys. zł)
I Uczelnie publiczne 181 708,9
1 Akademia Bialska im. Jana Pawła II 470,8
2 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 6 005,7
3 Akademia im. Jakuba z Paradyża 493,8
4 Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 678,8
5 Akademia Łomżyńska 371,5
6 Akademia Mazowiecka w Płocku 392,1
7 Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa 200,6
8 Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa 143,7
9 Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 325,6
10 Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile 287,4
11 Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego 197,9
12 Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu 310,3
13 Akademia Nauk Stosowanych w Koninie 285,4
14 Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu 601,3
15 Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu 282,1
16 Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu 112,0
17 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 757,5
18 Akademia Piotrkowska 223,2
19 Akademia Tarnowska 625,3
20 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 472,7
21 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 692,5
22 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 609,8
23 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 600,7
24 Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu 773,6
25 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 874,2
26 Akademia Zamojska 244,5
27 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 118,3
28 Collegium Witelona Uczelnia Państwowa 457,1
29 Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze 223,2
30 Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu 249,5
31 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie 652,8
32 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie 380,7
33 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie 409,7
34 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu 244,3
35 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku 255,5
36 Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 334,8
37 Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach 287,2
38 Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 164,6
39 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 469,8
40 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 161,0
41 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie 157,6
42 Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu 377,2
43 Politechnika Białostocka 1 952,2
44 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 1 506,7
45 Politechnika Częstochowska 1 701,0
46 Politechnika Gdańska 3 978,7
47 Politechnika Koszalińska 946,4
48 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 2 802,9
49 Politechnika Lubelska 1 747,4
50 Politechnika Łódzka 3 754,7
51 Politechnika Opolska 1 130,7
52 Politechnika Poznańska 3 140,1
53 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 2 421,8
54 Politechnika Śląska 4 548,1
55 Politechnika Świętokrzyska 1 189,4
56 Politechnika Warszawska 7 252,8
57 Politechnika Wrocławska 6 817,9
58 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 3 964,1
59 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1 977,6
60 Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku 223,1
61 Uniwersytet Bielsko-Bialski 777,8
62 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 1 268,9
63 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2 016,9
64 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1 282,6
65 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1 700,0
66 Uniwersytet Gdański 4 762,2
67 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 7 494,1
68 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 12 561,5
69 Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie 1 039,6
70 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2 106,7
71 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 1 825,5
72 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 1 624,5
73 Uniwersytet Łódzki 5 359,1
74 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 3 955,4
75 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 6 159,5
76 Uniwersytet Opolski 2 256,5
77 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2 059,3
78 Uniwersytet Pomorski w Słupsku 773,3
79 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 1 043,2
80 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2 064,7
81 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2 285,5
82 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2 478,2
83 Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego 872,2
84 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2 209,1
85 Uniwersytet Rzeszowski 3 266,4
86 Uniwersytet Szczeciński 2 767,1
87 Uniwersytet Śląski w Katowicach 4 751,5
88 Uniwersytet w Białymstoku 1 817,9
89 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 4 480,9
90 Uniwersytet Warszawski 11 533,0
91 Uniwersytet Wrocławski 5 205,5
92 Uniwersytet Zielonogórski 2 602,7
93 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2 275,7
II Uczelnie akademickie prowadzone przez kościoły i inne związki wyznaniowe 4 066,5
1 Akademia Ignatianum w Krakowie 513,9
2 Akademia Katolicka w Warszawie 127,4
3 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 2 723,7
4 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 114,9
5 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 586,6
III Uczelnia zawodowa prowadzona przez kościół 18,6
1 Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie 18,6
Łączna wysokość przyznanych zwiększeń subwencji 185 794,0
OBJAŚNIENIE
Obowiązek wydania komunikatu wynika z art. 368 ust. 10 pkt 3 ustawy. Przepis ten nakłada na
Ministra Edukacji i Nauki obowiązek ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikatu o przyznanych zwiększeniach wysokości subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c oraz pkt 2 lit. a–d ustawy.
Minister Edukacji i Nauki dokonał podziału środków finansowych w kwocie 185 794 tys. zł, które zostaną przyznane w formie zwiększeń wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego, na podstawie art. 368 ust. 9 ustawy.
Przyznane środki finansowe stanowią odpowiednik nagród jednorazowych przewidzianych dla pracowników sektora publicznego oraz systemu oświaty (z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej).
Zwiększenia wysokości subwencji przyznane zostały:
 93 uczelniom publicznym nadzorowanym przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki,
 5 niepublicznym uczelniom akademickim prowadzonym przez kościoły i inne związki wyznaniowe, finansowanym z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych na podstawie odrębnych ustaw,
 1 uczelni zawodowej prowadzonej przez kościół, finansowanej z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych.
W podziale nie uwzględniono uczelni powstałych w roku 2023, z zastrzeżeniem Akademii Piotrkowskiej wydzielonej z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filii w Piotrkowie Trybunalskim.
Podziału kwoty 185.794 tys. zł dokonano w oparciu o proporcję liczby pracowników w przeliczeniu na  pełne etaty w poszczególnych uczelniach wg stanu na 30 czerwca 2023 r. zgodnie ze stanem zatrudnienia zaraportowanym przez poszczególne podmioty w sprawozdaniu Rb-70 za II kw. 2023 r.
W przyznanych kwotach uwzględniono również pochodne opłacane przez pracodawców będących płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Sposób dystrybucji środków pomiędzy pracowników (w tym forma wypłaty), pozostaje w zakresie autonomii uczelni, z uwzględnieniem wewnętrznych regulaminów wynagradzania.
Przyznane zwiększenia wysokości subwencji mają charakter jednorazowy i nie zostaną
uwzględnione w podstawie naliczenia subwencji na rok 2024.