Związek Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w 2007 roku

Dnia 22 marca 2007 r. odbyło się zebranie Sprawozdawczo Wyborcze organizacji ZNP przy UMK. Zebrani wysłuchali sprawozdań: Zarządu wygłoszonego przez Prezesa kol. Bronisława Żurawskiego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej wygłoszonego przez kol. Zbigniewa Seredyna, sprawozdania Sądu Koleżeńskiego wygłoszonego przez kol. Edwarda Świtalskiego, sprawozdania zespołu ds socjalnych wygłoszonego przez kol. Marię Bałamącek, sprawozdania z działalności sekcji emerytów i rencistów wygłoszonego przez kol. Teresę Ziembę-Graczyk. W imieniu JM Rektora UMK prof.dr hab. Andrzeja Jamiołkowskiego życzenia owocnych obrad i podziękowania za merytoryczną wspólpracę z Władzami Uczelni przekazał zebranym Prorektor UMK prof. dr hab. Grzegorz Jarzembski.

Zebranie podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarzadowi.

Uczestnicy zebrania wybrali nowe władze Związku na następną kadencję. Prezesem został ponownie wybrany kol. Bronisław Żurawski. Do nowego Zarządu wybrano kol. Marię Bałamącek, Marię Borkowską, Wiesława Hahna, Karola Karpińskiego, Marka Kosobuckiego, Marię Kwaśnik, prof. Andrzeja Nowakowskiego, Mirosława Rudewicza, prof. Eugenię Tęgowską, prof. Włodzimierza Tyburskiego, Barbarę Walczak i Teresę Ziembę-Graczyk.

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie kol.: Teresa Cybulska, Maria Daroszewska i Zbigniew Seredyn.

Zebrani uchwalili stanowczy protest w związku z wypowiedziami min. Orzechowskiego. Ponadto postanowiono zwrócić się do JM Rektora i Senatu UMK o wstrzymanie prac związanych z ustawą lustracyjną do czasu wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie.